وارد کننده تجهیزات پزشکی مصرفی آنژیوگرافی

1-گاید وایر برند (Asahi)
2-وایر اکسترنال آساهی ( Asahi)ژاپن
3-مایکرو کاتتر استراید ( Asahi) ژاپن
4-گایدینگ کاتتر پی تی سی ای آساهی ( Asahi) ژاپن
5-گایدینگ کاتتر آساهی ( Asahi)ژاپن
6-گاید وایر آساهی ( Asahi) ژاپن
7-کاتتر کورسیر آساهی ( Asahi) ژاپن
8-کاتتر تورنوس آساهی ( Asahi) ژاپن
9-کاتتر تشخیصی آساهی ( Asahi) ژاپن
10-کاتتر آساهی ( Asahi) ژاپن
11-پریفرال گاید وایر آساهی ( Asahi) ژاپن